aboutsummaryrefslogtreecommitdiff
AgeCommit message (Expand)AuthorFilesLines
2019-10-29Remove .gitignoreHEADmasterIgor Pashev1-11/+0
2010-03-09Typo, styleIgor2-21/+1
2009-11-06Don't free pointer if no layersIgor1-1/+0
2009-10-29Respect byte order on savingIgor Pashev1-0/+5
2009-10-29Fixed error messageIgor1-1/+1
2009-10-29Fixed commentIgor1-1/+1
2009-10-28Public releaseIgor Pashev17-0/+6832